Ztijl.nl

Ztijl.nl handelt in zeer gevarieerde en exclusieve designverlichting. In de loop der jaren is Ztijl uitgegroeid tot een van de grootste online handelaren in Nederland en daarbuiten. Voor Ztijl verbeteren we voortdurend de vindbaarheid, omdat gevonden worden altijd al een belangrijke succesfactor van Ztijl.nl is geweest.

Doordat Ztijl.nl een steeds grotere groep bezoekers trekt vanuit het buitenland, hebben we onlangs ook de Engelstalige variant Ztijl.com gelanceerd. Door de tweetalige website goed gescheiden te houden op twee verschillende domeinnamen, weet Ztijl zich zowel in binnen- en buitenland zich opvallend goed in de zoekresultaten staande te houden.

Ztijl.nl beschikt over een uniek Content Management Systeem (CMS), volledig afgestemd op de wensen van de beheerder. Binnen dit CMS is de beheerder instaat om per product zowel de Nederlandse als Engelse teksten in te voeren en te wijzigen, waardoor het onderhoud de website optimaal efficient kan plaatsvinden.

Bekijk Ztijl.nl